Tłumaczenia
Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) pisemne i ustne

W przypadku wszelkich dokumentów edukacyjnych, notarialnych, sądowych, czy też wystawionych przez Urzędy Stanu Cywilnego, niezbędne jest przedłożenie tłumaczenia tych dokumentów na język urzędowy państwa, w którym dokumenty będą przedstawiane. W takim wypadku niezbędnym jest przekład opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem opisowym, w którym oprócz samej treści, opisowi podlegają także pieczęcie (ich kształt i treść), podpisy (jeśli zostały umieszczone na dokumencie) ale także papier, jeżeli nosi cechy charakterystyczne w postaci znaków wodnych, pieczęci tłoczonych, hologramów i innych. Tłumaczenie przysięgłe zawiera na końcu adnotację od dokonaniu tłumaczenia i jego zgodności z oryginałem, pieczęć i podpis tłumacza, datę, oraz niepowtarzalny numer repertorium - musi więc ono występować w wersji papierowej.

Dokumenty do tego typu przekładu powinny zostać dostarczone w oryginale, osobiście lub kurierem. W innym wypadku tłumacz jest zobowiązany zawrzeć w tłumaczeniu informację, iż tłumaczenia dokonano z kopii. Większość urzędów nie podważa ważności takich dokumentów, dlatego też dla ułatwienia dokumenty do tłumaczenia można przesłać pocztą elektroniczną w postaci skanu o dostatecznie dobrej rozdzielczości.

Z uwagi na specyficzny charakter tłumaczenia przysięgłego, przełożony tekst jest odbierany osobiście w siedzibie firmy lub pod wskazanym adresem konkretnego tłumacza wykonującego usługę lub wysyłany do Klienta kurierem. Stroną rozliczeniową jest strona A4 licząca 1125 znaków ze spacjami, a każda rozpoczęta nowa strona jest liczona jak cała (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131 oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r., Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004r.)

Obecnie dokonujemy tłumaczeń m.in.:
 • dokumentów samochodowych
 • prawa jazdy
 • aktów urodzenia/ ślubu/ zgonu
 • świadectw, dyplomów, indeksów, zaświadczeń szkolnych
 • testamentów, aktów notarialnych, pełnomocnictw, dokumentów podatkowych
 • CV, listów referencyjnych, umów o pracę, zaświadczeń o niekaralności
 • zaświadczeń lekarskich, wypisów szpitalnych, kart choroby
 • faktur, rachunków, zamówień, reklamacji
 • umów, kontraktów, statutów
 • specyfikacji technicznych
 • składów produktów na opakowaniach
oraz wszelkich innych dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!